• Postanowienia Ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika. Warunkiem świadczenia Usług jest przeczytanie i akceptacja postanowień Regulaminu.
 2. Usługi świadczone są bez ograniczeń terytorialnych, zgodnie z ograniczeniami czasowymi wskazanymi w Cenniku.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 15 kwietnia 2018 r.
 4. Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć w następujący sposób:
  1. Usługodawca – Asander Aleksander Szczykutowicz REGON: 260310087  NIP: 260310087
  2. Regulamin – niniejszy dokument,
  3. Serwis – https://sklepdlazielonych.pl,
  4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika zgodnie z przepisami prawa oraz na zasadach określonych w Regulaminie,
  5. Umowa – umowa o świadczenie Usługi bezpłatnej albo płatnej zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą na zasadach określonych w Regulaminie,
  6. Firma – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą albo osoba fizyczna reprezentująca osobę prawną bądź jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, która zgodnie z prawem jest zdolna do zawarcia Umowy z Usługodawcą,
  7. Osoba prywatna – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła Umowę niezwiązaną z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem (konsument),
  8. Użytkownik – Osoba prywatna albo Firma,
  9. Konto – zbiór zasobów i ustawień zapisanych w bazie danych Usługodawcy dla Użytkownika w ramach korzystania przez niego z Usług. Dostęp do Konta możliwy jest po zalogowaniu,
  10. Rejestracja – czynność warunkująca założenie Konta w serwisie i późniejsze korzystanie z Usług przez Użytkownika,
  11. Login – adres e-mail Użytkownika lub jego login,
  12. Hasło – ciąg znaków spełniający wymagania techniczne narzucone przez Usługodawcę, wybrany przez Użytkownika, w celu autoryzacji dostępu i zabezpieczenia Konta przed dostępem do niego osób nieuprawnionych,
  13. Cennik – zestawienie cen za świadczenie poszczególnych Usług. Cennik stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu,
  14. Opłata – opłata za dostęp do płatnej Usługi zgodna z Regulaminem i Cennikiem,
  15. Kurs/kurs online – zestaw materiałów w postaci filmów i testu wiedzy, do których otrzyma dostęp Użytkownik po dokonaniu Opłaty za wybraną Usługę,
  16. Certyfikat – dokument poświadczający ukończenie Kursu po uzyskaniu określonej liczby punktów w teście wiedzy,
  17. Newsletter – informacje mailowe wysyłane do użytkowników, po otrzymaniu od nich adresów mailowych podanych w tym celu.

 

 • Wymagania techniczne
 1. Do prawidłowego działania Serwisu wymagane jest korzystanie z urządzenia posiadającego dostęp do Internetu, z włączoną obsługą cookies oraz JavaScript w przeglądarce internetowej.
 2. Usługodawca zaleca korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych Google Chrome, Mozilla Firefox.
 3. Do prawidłowego udziału w Kursie wymagane jest korzystanie z urządzenia z podłączeniem do Internetu, wyposażonego w głośniki albo słuchawki.
 4. Wsparcie oraz pomoc techniczna świadczone są przez Usługodawcę drogą elektroniczną przez adres e-mail: kontakt@sklepdlazielonych.pl. Wsparcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, świadczone jest od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni kalendarzowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej) w godzinach 08.00 – 16.00. Rozpatrzenie niektórych spraw może zająć więcej niż 1 dzień. Jeżeli nie otrzymasz od nas odpowiedzi, prosimy o ponowny kontakt.
 5. Usługodawca nie udziela wsparcia w zakresie użytkowania jakichkolwiek usług poza tymi, które oferuje za pośrednictwem Serwisu.

 

 • Rejestracja i logowanie
 1. Rejestracja w Serwisie i późniejsze logowanie możliwe jest przed jak i po zakupie Usługi poprzez podanie adresu e-mail (Login) i Hasła.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do podania swojego prawdziwego, tj. zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym, adresu e-mail, co do którego ma prawo się posługiwać.

 

 • Zakres i rodzaj świadczonych Usług
 1. Usługodawca oferuje dostęp do Usług polegających na dostarczaniu dostępu do materiałów i dostarczaniu ich jako treści cyfrowych.
 2. Opis funkcjonalności każdej Usługi oraz limity parametrów dostępu do materiałów i ceny zostały określone szczegółowo w Cenniku, które wiążą zarówno Użytkownika jak i Usługodawcę.
 3. Usługi płatne wymienione są w Cenniku.
 4. Warunkiem korzystania z Usług płatnych jest Rejestracja, aktywacja Konta (potwierdzenie linka aktywacyjnego albo dokonanie płatności), wypełnienie formularza zakupu i wniesienie Opłaty.

 

 • Czas trwania Umowy
 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą Rejestracji i trwa przez czas 1 roku kiedy to następuje usunięcie Konta. Usunięcie Konta skutkuje rozwiązaniem Umowy.
 2. Użytkownik, który zakupił kurs i dostał do niego dostęp traci uprawnienie do odstąpienia od umowy (Art. 38 ustawy o prawach konsumenta).
  “Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;”
 3. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę i usunąć Konto Użytkownikowi w formie jednostronnego oświadczenia woli wysłanego przy pomocy systemu teleinformatycznego przez Usługodawcę w przypadku naruszenia prawa przez Użytkownika lub/i rażącego naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, w szczególności jeśli naruszenie ma charakter powtarzalny.
 4. Użytkownik lub/i Usługodawca może w dowolnym momencie anulować subskrypcję.

 

 • Opłaty
 1. Opłata dla każdej Usługi podana jest na etapie składania zamówienia oraz w e-mailu podsumowującym zakup.
 2. Usługodawca dopuszcza następujące możliwości wnoszenia Opłat przez Użytkownika za dostęp do płatnych Usług:
 • Płatność jednorazowa – płatna z góry za wskazaną Usługę, dokonywana za pomocą Zewnętrznego Kanału Płatności za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl lub PayPal.com, przelewem albo kartą.
 • Możliwa jest także tradycyjna wpłata na podane konto bankowe: PKO BP nr konta: 21 1020 2906 0000 1102 0402 1382, Asander Aleksander Szczykutowicz.
 1. Użytkownik zgadza się na otrzymywanie faktur lub/i innych dokumentów księgowych drogą elektroniczną.

 

 • Prawa i obowiązki Użytkownika
 1. Użytkownik ma prawo do:
   • zarządzania swoim Kontem
   • korzystania z Serwisu, w tym Usług zgodnie z Regulaminem,
   • kierowania zapytań do działu pomocy technicznej lub/i wnoszenia reklamacji,
   • wypowiedzenia Umowy na zasadach określonych w Regulaminie, w tym odstąpienia od Umowy.
 1. Użytkownik zobowiązuje się:
  1. posługiwać się danymi lub/i danymi osobowymi, co do których ma pełne prawo posługiwania się (nie może naruszać praw osób trzecich),
  2. uprzednio sprawdzić czy spełnia wymagania techniczne do korzystania z Serwisu, w tym Usług,
  3. nie korzystać z Serwisu w sposób zakłócający funkcjonowanie Usług,
  4. nie korzystać z Serwisu, w tym Usług w sposób naruszający prawo,
  5. korzystać z Serwisu, w tym Usług zgodnie z przeznaczeniem, zgodnie z prawem, zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego.
  6. aktualizować dane, w tym dane osobowe poprzez wprowadzenie zmian na swoim Koncie,
  7. nie podejmować jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste innych Użytkowników, osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy albo innych Użytkowników lub osób trzecich,
  8. nie uzyskiwać dostępu do Kont innych Użytkowników, które nie są zarządzane przez Użytkownika,
  9. utrzymywać swoje Hasło w ścisłej tajemnicy,
  10. nie udostępniać innym Użytkownikom i osobom trzecim swojego Konta,
  11. wnosić terminowo Opłaty za płatne Usługi.
 2. Prawa i obowiązki przysługujące Użytkownikowi nie mogą być przeniesione na innych Użytkowników lub/i osoby trzecie. Oznacza to, że Użytkownik nie może przekazać / odsprzedać / zbyć swojego Konta na rzecz innego podmiotu. Usługodawca jest wyłącznym podmiotem uprawnionym do świadczenia Usług na rzecz Użytkownika.

 

 • Prawa i obowiązki Usługodawcy
 1. Usługodawca nie ingeruje w Konto Użytkownika i zgromadzone na nim informacje za wyjątkiem gdy Użytkownik go o to poprosi z uwagi na problemy techniczne.

2.Usługodawca ma prawo do:

 1. informowania Użytkowników, drogą elektroniczną, za pomocą newslettera o ofercie produktowej,
 2. pytania Użytkowników o ogólną opinię i poziom zadowolenia korzystania z Serwisu, w tym Usług oraz działania pomocy technicznej. Opinie mogą być zbierane w formie pytań lub krótkich ankiet za pomocą systemu teleinformatycznego,
 3. według własnego uznania, zmienić właściwości, funkcjonalności Usług, jeżeli nie powoduje to obniżenia jakości realizowanej Usługi na rzecz Użytkownika,
 4. usunięcia Konta zgodnie z Regulaminem.

3. Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić należyte świadczenie Usługi w sposób stały i nieprzerywany.

4. Usługodawca zastrzega możliwość czasowej niedostępności całości bądź części Serwisu, w tym Usług z przyczyn technicznych, w szczególności związanych z jego konserwacją lub wprowadzaniem zmian. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby ta niedostępność była możliwie najmniej uciążliwa dla Użytkownika.

5. Usługodawca może podejmować inne czynności i działania na zasadach określonych w Regulaminie.

 

 • Odpowiedzialność
 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania związane z korzystaniem z Serwisu lub, w tym Usług.
 2. Usługodawca zaleca Użytkownikom:
  1. stosowanie programów zabezpieczających urządzenie podłączone do sieci Internet i chroniących tożsamość osób korzystających z sieci Internet,
  2. unikanie korzystania z Serwisu przy użyciu publicznych sieci dostępu do Internetu (np. publicznego WiFi) jak i przypadkowego sprzętu, niezapisywanie Loginu i Hasła w przeglądarce internetowej,
  3. niezapisywanie Loginu i Hasła w przeglądarce internetowej,
  4. nieużywanie tak samo brzmiącego Loginu i Hasła do Konta,
  5. ustawienie Hasła innego niż zwroty oczywiste jak np. „admin“.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. niepoprawnie wpisane dane przez Użytkownika,
  2. brak dostępu do sieci Internet przez Użytkownika albo ograniczenia w jego dostępności,
  3. ograniczenia lub/i nieprawidłowe działanie oprogramowania albo urządzeń należących do Użytkownika, które stanowią podstawę do korzystania z Serwisu, w tym Usług,
  4. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek ujawnienia hasła do Konta Użytkownika, które nastąpiły z jego winy,
  5. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek działań bądź jego zaniechań, w szczególności poprzez nieprawidłowe korzystanie z Serwisu, w tym Usług,
  6. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, który naruszył prawo bądź postanowienia Regulaminu, a któremu Usługodawca zablokował Konto albo usunął Konto,
  7. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek działania lub/i zaniechania osób trzecich niezwiązanych warunkami Umowy, a na które nie miał wpływu Usługodawca,
  8. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek zaistnienia siły wyższej,
  9. płatności realizowane w ramach Zewnętrznego Kanału Płatności i sposób przetwarzania danych, w tym danych osobowych przez Zewnętrzny Kanał Płatności,
  10. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, na skutek przekazania danych osobowych Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa do ich przetwarzania,
  11. linki odsyłające do stron internetowych osób trzecich. Strony te należą i są zarządzane przez ich administratorów bądź odpowiednio usługodawców. Usługodawca nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron,
  12. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek nieprawidłowego korzystania i stosowania się do instrukcji zawartych w Kursie, skutkujących np. wadliwym funkcjonowaniem tworzonego sklepu online lub brakiem jego funkcjonowania.
 4. Użytkownik na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność korzysta z Serwisu, w tym Usług. Usługodawca nie gwarantuje m.in. wysokiej pozycji sklepu w wyszukiwarkach.
 5. Usługodawca nie ma wpływu na to w jaki sposób Użytkownik zarządza swoim Kontem oraz jakie dane, w tym dane osobowe dodaje.
 6. Zewnętrzny Kanał Płatności odpowiada za przetwarzanie i ochronę danych osobowych oraz innych danych przekazywanych mu przez Użytkownika w celu zrealizowania Opłat.
 7. Usługodawca w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia albo uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze udostępnionych danych, w tym danych osobowych przez Użytkownika, skontaktuje się z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia sprawy oraz nakaże usunięcie danych lub/i zablokuje Konto albo w ostateczności usunie Konto. Usługodawca w tym celu kieruje się przepisami przepisami prawa i procedurą blokowania zgłoszonego naruszenia, która go obowiązuje przepisami prawa.
 8. Usługodawca jest odpowiedzialny za zawinione przez niego szkody jak i utracone korzyści wynikłe z niewykonania lub/i nienależytego wykonania Umowy do wysokości Opłat uiszczonych przez Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się nie dochodzić roszczeń przewyższających tę wartość.

 

 • 10 Reklamacje
 1. Reklamacje prosimy składać, w terminie 30 dni od dnia odnotowania szkody, (np. wadliwego działania Usługi) drogą elektroniczną do pomocy technicznej. W zgłoszeniu należy wskazać:
  1. login,
  2. możliwie dokładny opis nieprawidłowości (uwzględniając czas i miejsce wystąpienia),
  3. ewentualne wskazanie sposobu rozstrzygnięcia reklamacji.
 2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 14 dni.
 3. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu do Usługodawcy zgłoszenia reklamacyjnego.

 

 • 11 Blokada Konta
 1. Usługodawca uprawniony jest w trakcie trwania Umowy do zablokowania Konta w przypadku braku odnotowania wniesienia Opłaty lub/i w przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika. Blokada Konta trwa do czasu wyjaśnienia sprawy. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację.

 

 • 12 Usunięcie konta
 1. Konto może zostać usunięte na skutek wypowiedzenia i skutecznego rozwiązania Umowy na zasadach określonych w Regulaminu albo w sytuacji gdy Usługodawca odkryje, że doszło do sytuacji naruszenia Regulaminu.
 2. Usunięcie Konta powoduje dla Użytkownika utratę wszelkich danych, w tym danych osobowych, zapisanej historii odbytych kursów lub/i szkoleń, niewykorzystanych benefitów itp. oraz utratę wirtualnego profilu.
 • 13 Ochrona Danych Osobowych
 1. Usługodawca szanuje prawo do prywatności Użytkowników i dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji na etapie Rejestracji, logowania, korzystania z Aplikacji, w tym Usług.
 2. Dane osobowe lub/i dane kartowe potrzebne do wnoszenia Opłat zapisywane są w systemie informatycznym dedykowanym przez Zewnętrzny Kanał Płatności.
 3. Zewnętrzny Kanał Płatności wymaga wprowadzenia niezbędnych danych kartowych albo danych do konta. Dane te nie są przetwarzane przez Usługodawcę. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w Unii Europejskiej,
  2. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane mogą być za zgodą w zakresie i celu niezbędnym do wysyłania newslettera zawierającego informacje handlowe.
 5. Dane osobowe Użytkownika udostępniane są wyłącznie za zgodą Użytkownika.
 6. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych przez Usługodawcę  jak również prawo do ich poprawiania, zmiany i usunięcia w każdym czasie za pomocą swojego Konta.
 7. Administrator Danych zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek:
  1. cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych,
  2. usunięcia Konta.
 9. Usługodawca zastrzega, że przechowuje, przez okres czasu wymagany przepisami prawa, dane o Użytkowniku w zakresie i celu niezbędnym na potrzeby ewentualnych, przyszłych roszczeń pomiędzy stronami Umowy bądź w związku z przepisami prawa, do których przestrzegania jest zobligowany (np. przepisy podatkowe).
 10. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa lub/i na podstawie zgody Użytkownika.
 11. Usługodawca przetwarza takie dane jak: adres IP, strefa czasowa, geolokalizacja, historia odwiedzanych podstron w Serwisie, dane przeglądarki zgodnie z Polityką Prywatności, a w przypadku dokonywanych Opłat dodatkowo: nazwa i adres banku oraz kwota, waluta, data i godzina transakcji.
 12. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika takie jak: e-mail, imię i nazwisko, telefon, ulica i numer, kod pocztowy, miasto, kraj, szkoła, hobby, płeć, data urodzenia, miasto, wizerunek i inne dane jakie Użytkownik uzupełni w profilu.

 

 • 14 Prawa własności intelektualnej
 1. Wszelkie prawa do Serwisu oraz zawartości Usług należą do Usługodawcy.
 2. Zabrania się korzystania z Serwisu, w tym materiałów Usług w sposób naruszający uprawnienia Usługodawcy lub/i osób trzecich. W przypadku odnotowania naruszenia prawa własności intelektualnej, Usługodawca podejmie odpowiednie kroki prawne skierowane wobec naruszyciela.
 3. Zabronione jest rozpowszechnianie bez pisemnej zgody Usługodawcy jakichkolwiek elementów Serwisu, Usług, w tym w szczególności jako zrzuty ekranu. Nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności intelektualnych. Zabronione jest także wszelkie kopiowanie, obrót, rozpowszechnianie, modyfikacja zawartości Serwisu, jak i Usług, w tym tworzenie dzieł zależnych wykorzystywanych bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

 

 • 15 Odstąpienie od umowy
  • Użytkownik, który zakupił kurs i dostał do niego dostęp traci uprawnienie do odstąpienia od umowy (Art. 38 ustawy o prawach konsumenta).
   Art. 38 ustawy o prawach konsumenta “Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
   9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

 • 16 Postanowienia końcowe
 1. Usługodawca udostępnia treść Regulaminu przed dokonaniem Rejestracji. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.
 2. O każdej, istotnej zmianie warunków Umowy, Użytkownik zostanie poinformowany na co najmniej 14-dni przed planowanym wejściem w życie nowego regulaminu. Usługodawca prześle stosowną wiadomość na adres e-mail Użytkownika. W przypadku zmian dotyczących Płatności, każdy, nowy regulamin, obowiązuje dopiero przy zakupie kolejnej Usługi niż ta, którą Użytkownik już opłacił.
 3. Zmiana zakresu lub/i rodzaju Usług nie naruszająca Regulaminu nie stanowi istotnej zmiany warunków Umowy.
 4. Usługodawca świadczy Usługi polegające także na przechowywaniu danych dodawanych przez Użytkowników w jego profilu. Usługodawca wyłącznie je przechowuje i umożliwia ich transmisję w Internecie na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. W przypadku odnotowania przez osobę trzecią naruszenia prawa jest ona zobowiązana do kontaktu z działem pomocy technicznej i przesłania wiarygodnej wiadomości lub urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze udostępnionych danych, w tym danych osobowych przez Użytkownika.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego lub/i przepisy właściwe dla miejsca zamieszkania prawa konsumenta.
 7. W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 8. Usługodawca zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym, w tym dochodzenie roszczeń w trybie pozasądowym.
 9. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy. Podmiot uprawniony, do którego można skierować skargę zależy od wyboru konsumenta. Rejestr w Polsce takich podmiotów wraz z danymi teleadresowymi oraz adresem strony internetowej można zleźć tutaj: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php